Verkiezingsprogramma’s over windenergie en Windpark NOP

Stem wat u wilt maar stem tegen het windpark!

Provinciale verkiezingsprogramma’s over windenergie en Windpark NOP

CDA:

Flevoland loopt in Nederland voorop in de  duurzame energiewinning door het grote aantal  windmolens. Meer dan de helft van de energie  (exclusief vervoer) wordt duurzaam opgewekt.  Het CDA wil efficiëntere windmolens in  windmolenparken en minder kleine apart  staande windmolens.

VVD:

Flevoland heeft een groot aandeel in de grootschalige windopstelling op land (in Nederland) geleverd. De VVD vindt dat na realisering van de windparken in de  Noordoostpolder en Zeewolde windenergie in Flevoland zich alleen mag ontwikkelen door  opschalen en saneren, dat wil zeggen: minder molens met meer opbrengst.

Christenunie:

De ChristenUnie onderschrijft het uitgangspunt dat het concentreren van molens in een windpark beter is dan het toestaan van solitaire molens verspreid over het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder, maar vindt het gelijktijdig ongewenst dat een (ander) deel van de bevolking onevenredig met de zichtbare effecten geconfronteerd wordt en het beschermde dorpsgezicht van Urk mogelijk wordt aangetast. Omdat het hier om een rijksproject gaat, is de invloed van de provincie beperkt. De ChristenUnie wil zich daarom inzetten voor het aanpassen van de plannen op zodanige wijze dat het park gerealiseerd kan worden en gelijktijdig voldoende rekening gehouden wordt met de belangen van de gemeenschap van Urk en daarmee ook voor Urk voldoende draagvlak krijgt. Een aanpassing van de plannen vraagt bereidheid van alle betrokken partijen om met elkaar in overleg te gaan. Het gedeeltelijk elders realiseren van het park hoort voor de ChristenUnie tot de mogelijkheden.

SGP:

De SGP staat van harte achter het principe van opschalen en saneren van windmolens. Wat  dat betreft willen we ook het nieuwe initiatief uit de agrarische sector ondersteunen.  Het project van de Windkoepel Noordoostpolder kent al een lange geschiedenis. Nog al wat  agrarische ondernemers in de Noordoostpolder zijn betrokken bij dit windmolenpark. Hoewel  de SGP niet tegen windenergie is, vindt de SGP dit park wel ongewenst in de nabijheid van  Urk. Dit eeuwenoude dorp moet de parel van Flevoland blijven en niet achter een “ijzeren  gordijn” terecht komen. Het gezicht op Urk moet blijvend gegarandeerd zijn. Ook binnendijks  zijn er veel omwonenden die nadeel en geluidhinder zullen ondervinden van de komst van  deze windmolens. En hoe zullen de dijken zich houden? In de huidige omvang kan de SGP zich daarom niet vinden in de komst van dit park.

Partij voor de Dieren:

De Partij voor de Dieren is voorstander van de opwekking van duurzame energie, maar windmolens mogen geen grote problemen opleveren voor de passerende of nabij levende dieren. Windpark Noordoostpolder zal echter 3500-4200 vogels per jaar doden, waaronder Natura2000 soorten. Daarnaast zullen een onbekend aantal vleermuizen gedood worden.  Daarom willen we dat eerst andere plaatsen onderzocht worden, zoals ook onlangs  voorgesteld door enkele gemeenten.

SP:

SP Flevoland heeft zich uitgesproken tegen Windpark Noordoostpolder. Uit 'PROTEST' tegen het niet luisteren van de regering naar de wil van het merendeel van de inwoners van de gemeente Urk over de plaatsing van het Windpark Noordoostpolder, woonden SP kandidaten de Manifestatie Tegenwind van Urk Briest bij en tekenden het Manifest van Urk. Bij de behandeling van het voornemen van het Rijk om tot een inpassingsplan te komen heeft onder andere de SP Statenfractie er indertijd in de Staten van Flevoland op aangedrongen om dit plan drastisch aan te laten passen. Hiervoor hebben de Staten bij algemene stemmen een motie aangenomen waarin het provinciebestuur werd opgeroepen om tegen het plan bezwaar te maken.

PvdA:

Een aanzienlijke reductie van het energiegebruik en een omschakeling naar duurzame energie bronnen zoals zon, water en wind zijn noodzakelijk. Hiervoor dienen geschikte subsidiemogelijkheden te worden ontwikkeld.

D66 en Groen Links:

Noemen windenergie en Windpark Noordoostpolder niet in verkiezingsprogramma. Landelijk zijn beide partijen voorstander van windenergie.

PVV:

PVV Flevoland doet dit jaar voor het eerst mee. Verkiezingsprogramma maakt geen melding van windpark maar PVV landelijk is voorstander van kernenergie.

 

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...