Petitie aan Vaste Kamer Commissie Economische Zaken

Urk/Den Haag, 7 april 2009

Wij, leden van Comite Urk Briest, verzoeken de leden van de Commissie Economische Zaken het volgende:

Stop de voorbereidingen voor de bouw van Nederlands grootste windpark in de Noordoostpolder en stel onderzoek in naar het volgende:

1.Gevolgen van het plaatsen van nauwelijks geteste windturbines van 5-6 MW in en langs een onder Natura 2000 beschermd natuurgebied op een relatief dichtbevolkte locatie
2.Het maatschappelijk draagvlak en mate van informatie, inspraak en beslissingsbevoegdheid op/rond de geplande locatie
3.Alternatieve locaties elders in Nederland en vormen van niet-horizonvervuilende duurzame energie in het IJsselmeergebied.


Toelichting

#1 Gevolgen van het plaatsen van nauwelijks geteste windturbines van 5-6 MW in en langs een onder Natura 2000 beschermd natuurgebied op in een relatief dichtbevolkt locatie

Nooit eerder zijn in Nederland zó dicht bij een relatief dichtbevolkte gemeenschap (meer dan 65,000 omwonenden), zóveel turbines van zó’n enorme hoogte geplaatst. De geplande 5-6 MW turbines zijn ontworpen zijn voor op volle zee, en zijn elders in Europa tot nu toe slechts als prototypes in de Noordzee en op afgelegen industriegebieden in Duitsland geplaatst. Er is weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van dergelijke turbines op essentiële onderwerpen als de scheepvaart, flora en fauna, electronische (radar)communicatie, zeebodem, kwaliteit van de dijken, etc. Aangezien dergelijke turbines niet eerder in een bevolkt gebied zijn geplaatst is er geen kenniservaring ten aanzien van de impact op de omwonenden.

Het windpark is gepland in en nabij het IJsselmeer, Europa’s grootste zoetwatergebied en daarmee internationaal erfgoed. Het onder Natura 2000 beschermde natuurgebied heeft  een zeer belangrijke landschappelijke, ecologische, cultureel-historische, recreatieve en niet te vergeten economische functie1. Nergens vindt men in Nederland zo’n groots, open, donker en stil landschap, zonder storende elementen. Als het windmolenpark af is, wordt dit (en de knipperende lichten op de toppen!) het meest in het oog vallende element, te zien op 50 km afstand, oftewel rondom het IJsselmeer. Omdat de uitgestrektheid, de ongestoorde vergezichten, de havensilhouetten, kortom de grootschaligheid en de rust die daar van uitgaat unieke waarden van het IJsselmeergebied zijn, valt een windpark van dergelijke afmetingen uit de toon, om het voorzichtig uit te drukken.

Wij maken ons niet alleen zorgen over de impact van het windpark op horizon en natuur maar ook op de visserij, de scheepvaart, waterrecratie en de veiligheid van de dijken. Het windpark leidt behalve negatieve economisch gevolgen ook potentieel tot zeer gevaarlijke situaties. De Kustwacht is bezorgd over de windparken op de Noordzee, aangezien er sprake is van radarverstorende effecten en nautisch ongewenste situaties. Als de Kustwacht meent dat een dergelijk geïsoleerd windpark al allerlei problemen voor scheepvaart en vliegverkeer op zal leveren, wat zullen dan de schadelijk gevolgen van  het Windkoepelpark in het hart van Nederland zijn? De inwoners van de Noordoostpolder lopen mogelijk gevaar aangezien zelfs de veel kleinere windturbines die eerder in Flevoland zijn geplaatst leiden tot lekkage van de dijken.2


#2 Het maatschappelijk draagvlak en mate van informatie, inspraak en beslissingsbevoegdheid op/rond de geplande locatie

Het windpark heeft op geen enkele gemeenschap zoveel impact als op Urk. Desondanks heeft Urk geen enkel recht van zeggenschap en inspraak. Net als tijdens de inpoldering, toen het voormalig eiland bewust werd buitengesloten door ‘modelpolder’ Noordoostpolder, wordt Urk opnieuw monddood gemaakt en buitenspel gezet.

Een honderdtal ‘Euromasten’ van bijna 200 meter hoog vormt een zeer dominant ‘ijzeren gordijn’ dat Urk (met ruim 18,000 inwoners) aan weerszijden zal insluiten. De eerste turbines worden op slechts1,6 km afstand geplaatst. Urks historisch dorpsaanzicht (beschermd onder de Monumentenwet) zal in het niet vallen. Bovendien is het toerisme een van Urks steunpilaren. Wie wil Urk nog bekijken met deze ‘kermis’ of 'bedrijventerrein' in de directe omgeving? Urk tracht sinds 2004 een buitendijkse haven en binnendijks industrieterrein te realiseren aan de Zuidermeerdijk. Dit plan, en mogelijkheden tot uitbreiding voor woningbouw kan men vergeten. Urk, een van Nederlands snelst groeiende gemeenten, komt letterlijk klem te zitten.

Ondanks deze zeer ingrijpende gevolgen heeft ‘buurgemeente’ Urk geen enkel zeggenschap of inspraak. De bevolking of tot op heden officieel niet geinformeerd van de plannen. De omwonenden heeft geen informatie ontvangen over mogelijke overlast voor de gemeenschap op het gebied van geluid, slagschaduw, waardevermindering van onroerend goed, ontvangst van TV, communicatie als radar, GPS en mobiele telefoon, mobiliteit op en langs de dijken, invloed op visgronden, etc. Tevens heeft de bevolking geen idee hoe de bouw van het industriële complex eruit zal zien en welke vormen van overlast hierbij kunnen worden verwacht.

De gemeente heeft sinds 2004 getracht invloed op de besluitvorming uit te oefenen, zonder enig resultaat. Desondanks wordt Urk ervan beschuldigt ‘rijkelijk laat’3 met haar verzet te zijn en als ‘dwarsligger’ te fungeren.  

Ook niet-Urker omwonenden en andere belanghebbenden voelen zich gemanipuleerd. De besluitvorming binnen Provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder vond plaats in het verleden, toen er nog geen duidelijkheid bestond over de omvang van het windpark. In toenemende mate tekenen politieke en maatschappelijke partijen protest aan tegen de manier waarop de besluitvorming plaatsvond4.

Door de ondemocratische gang van zaken is er in de directe omgeving van het windpark geen enkel maatschappelijk draagvlak. Als het plan toch wordt doorgezet zullen de onrust en het verzet alleen maar toenemen. Zeker bij een project met zo’n grote invloed op de leefomgeving van velen en met zulke ingrijpende gevolgen op de mogelijkheden voor andere economische activiteiten in zo’n wijde omgeving, is een bredere afweging van diverse belangen geboden.


#3 Alternatieve locaties elders in Nederland en vormen van niet-horizonvervuilende duurzame energie in het IJsselmeergebied

In 2002 besloot de Tweede Kamer dat op de Afsluitdijk geen windmolens mogen worden gebouwd, omdat dit de open horizon van de Waddenzee zou vervuilen. Om diezelfde reden zegt de Nota Ruimte van het Ministerie van VROM dat de Houtribdijk (Lelystad-Enkhuizen) ook molenvrij moet blijven. Waarom beschouwt de regering de Zuider-en Westermeerdijk als minder belangrijk? Volgens Urk Briest gelden hier dezelfde afwijzende argumenten als bij het Afsluitdijkplan.
    
Het windpark Noordoostpolder is een rijksprojectenplan waarop de rijkscoordinatieregeling van toepassing is. Toch lijkt de regering niet te willen kijken naar alternatieve locaties. Aangezien de regering zich over dit project ontfermt moeten er ook op rijksniveau naar alternatieven worden gezocht (Noordzee of grote  industriegebieden als Rijnmond, het Sloegebied of Regio Noordzeekanaal).

Ook dient serieus gekeken te worden naar de aanwezige plannen voor opwekking van niet-horizonvervuilende vormen van duurzame energie in IJsselmeergebied.

Nederlands grootste stiltegebied kan worden ingezet voor het opwekken van andere niet of minder horizonvervuilende vormen van duurzame energie. Wubbo Ockels ontwierp een interessant plan voor de Afsluitdijk waarbij op diverse manieren duurzame energie wordt opgewekt. De blauwe energie centrale bij Harlingen welke gebruik maakt van het zoute Waddenzeewater en zoete IJsselmeerwater heeft veel potentie, evenals het vernieuwde plan Lievense, dat in kleinere molens en een opslagbekken voorziet. De Noordoostpolder is bovendien uitermate geschikt voor grootschalige zonneparken. De gemeente Urk en Urker investeerders zijn geïnteresseerd in deze alternatieve vormen van duurzame energie en zijn bereid hun steentje bij te dragen.  
 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...