Open brief aan burgemeester Van Rappard

Open Brief aan Burgemeester W.L.F.C. ridder van Rappard

URK IS NIET TE KOOP!

 Naar aanleiding van een paginagroot interview dat in Het Urkerland van 23 april 2009 werd gepubliceerd willen wij van Comité Urk Briest, hier als volgt op reageren;

De kritiek uit Urk stoort u omdat de door de gemeente Urk gemaakte animatie niet klopt, dat Urk laat is met kritiek en omdat de Urkers niet begrijpen waarom de gemeente Noordoostpolder in het verleden gekozen heeft voor een groot windpark.

Het eerste punt is waar, de gemeente Urk heeft onlangs in een persbericht een verkeerde verhoudingsweergave van een windmolen ten opzichte van de euromast naar buiten gebracht. Echter de windkoepel en gemeente NOP doen precies hetzelfde door in computeranimaties een compleet vertekend beeld van het windmolenpark te laten zien. Feit is dat 100 windmolens met elk een tiphoogte van 200 meter vanaf 50 km afstand zichtbaar zijn en het gehele IJsselmeergebied en omstreken zullen domineren. Als lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Zuiderzeegemeenten zou de heer ridder van Rappard de ernst van deze cultuur historische bedreiging moeten inzien en tegengaan.

Het tweede punt, dat Urk laat is met kritiek, is pertinent niet waar. Al vanaf 2004 zijn er brieven vanuit de gemeente Urk richting gemeente Noordoostpolder en provincie verzonden. Hier is echter door de gemeente Noordoostpolder niet op gereageerd. De protesten vanuit de bevolking van Urk (met name die van Comité Urk Briest) kwamen pas vorig jaar op gang nadat de Windkoepel in mei 2008 naar buiten kwam met de werkelijke afmetingen van de molens. Het derde en laatste punt, het onbegrip van Urk voor de keuze van gemeente Noordoostpolder voor een groot windpark, is een non argument. Van Rappard stelt dat het gave aan de polder is dat het er 65 jaar na dato in veel opzichten nog precies zo uitziet zoals het bedacht is. Emmeloord in het midden en de dorpen er als een krans omheen. Wij vragen ons af wat solitaire windmolens van dit ontwerp af doen? Als iets geen gezicht is dan is dat wel een windpark met molens zo groot als de euromast op steenworp afstand van een stukje cultuur historisch erfgoed dat al meer dan duizend jaar ligt mooi te wezen.

De houding van het bestuur van buurgemeente Noordoostpolder ten aanzien van het windpark getuigt niet van goed buurschap en lijkt sinds de inpoldering in wezen niet te zijn veranderd. De Urkers werden toen op basis van antropologisch onderzoek als emotioneel, zwaartillend en onzakelijk beschouwd en geweerd uit de polder. U roemt anno 2009 de pioneergeest van de (wind)boeren, ‘die heel goed emoties van zaken kunnen scheiden’. De Urkers beschouwt u als emotioneel en onrealistisch. Ons inziens getuigen dergelijke uitspraken niet op ridderlijk gedrag. U toont een discriminerende houding tav de Urker gemeenschap, dit keer niet om de Urkers uit de polder te weren, maar om uw ijdele, megalomane windplannen op grove wijze door te kunnen zetten.

U bent ronduit arrogant als u stelt dat de aanleg van de polder de redding van Urk zou zijn geweest. "Zonder inpoldering was Urk nog steeds een kleine bult in het IJsselmeer", zegt u zonder blikken of blozen. Die "kleine" bult heeft door de neerbuigende houding van de inpolderaars en buitensluiting door de polder in eerste instantie niet geprofiteerd van de inpoldering – integendeel. Het voormalig eiland verloor land, Urker boeren en ondernemers kregen geen kans zich in de polder te vestigen, en inpolderaars trachtten –tevergeefs- de helft van de bevolking te deporteren. Ondanks de tegenwerking en de vermeende onzakelijkheid van de Urkers heeft deze ‘kleine bult’ wel het belangrijkste visserijcentrum van West-Europa voortgebracht. Maar gelukkig vraagt u hiervoor geen dankbaarheid van de Urkers maar vindt dit wel zaken die "meegewogen" moeten worden. Van Rappard, wat dacht u ervan om de Urkers als gelijkwaardige partners te beschouwen en een eerlijke discussie met hen aan te gaan, met inachtneming van zowel zakelijke en emotionele argumenten?

Tenslotte blijkt volkomen naïef te zijn door te stellen dat het tegenstrijdig lijkt (maar het beslist niet is), dat de gemeente Noordoostpolder destijds protesteerde tegen de plannen van een grootschalig windmolenpark van uw achterburen (Steenwijkerland).

Omdat uw gemeente in dat gebied plannen (slechts plannen!) heeft voor een randmeer, met daaromheen mogelijkheden voor recreatie "moet je daar toch geen windmolens in de buurt willen? Dat versterkt de toeristische waarde van dat gebied toch niet? En denk ook aan de vele unieke natuur die zich daar bevindt. Vandaar dat we gezegd hebben; gemeente Steenwijkerland dat moet u echt niet willen. We hebben de ondernemers uitgenodigd om in onze plannen te participeren". Alsof het toerisme op Urk geen waarde heeft, alsof er op en in het IJsselmeer niet wordt gerecreëerd, alsof dit beschermde Natura 2000 gebied geen natuur kent en alsof u voor uw buurgemeenten kunt bepalen wat zij wel of niet zouden willen.

Vervolgens spreekt u over wisselgeld. Hoezo wisselgeld? Alsof Urk te koop zou zijn.

U loopt op de realiteit vooruit als u denkt dat Urk bereid moet zijn tot compromissen. Er zijn voldoende signalen om aan te nemen dat het nog lang niet duidelijk is of het windpark er echt komt:

1. De Tweede Kamer heeft vorige week motie aangenomen welke zegt dat Urker horizon niet onnodig vervuild mag worden;

2. Het verzet groeit snel; zelfs pro-windenergie specialisten waarschuwen de regering zich niet als een olifant in een poseleinkast te gedragen inzake ‘Windpark Urk’;

3. De Windkoepel heeft moeite met de MER rond te krijgen. Er bevinden zich beschermde vogel- en vleermuissoorten in het gebied en er zijn talloze andere heikele punten die belangerijke obstakels vormen.

4. Er zijn voldoende aanknooppunten voor rechtzaken bij de Raad van State

Uiteindelijk hebben de Tweede Kamer en Raad van State het laatste woord, en niet u als burgemeester van Noordoostpolder en zelfs niet minister Van de Hoeven.

Als wij zeggen: geen compromis, dan is dat niet op emoties maar op een lange lijst van weldoordachte argumenten gestoeld die door een groeiend aantal burgers en specialisten worden onderschreven.

Ieder compromis zal de belangen van Urk en het gehele IJsselmeergebied ernstig schaden. De schade aan flora en fauna, visserij en scheepvaart, toerisme, schade aan dijken en landschap wordt er nauwelijks minder van. Mega-windparken horen eenvoudigweg niet in het binnenland thuis.

Wellicht kunnen wij dáár nog eens met u over van gedachten wisselen?

 

Comité Urk Briest

www.urkbriest.nl

 

Laatste Tweets

Uw mening:

Windpark Noordoostpolder...